O autoru

O Autoru

Vladimir MANCE, rođen 1934. godine u selu Bukovom Vrhu, Općina Skrad, svoj je radni vijek proveo u prosvjeti, najprije kao nastavnik hrvatskoga jezika u školi, a zatim punih 30 godina bio je prosvjetni savjetnik u Zavodu za školstvo u Rijeci. Na Sveučilištu u Zagrebu završio je poslijediplomsko stručno obrazovanje i stekao znanstveni stupanj magistra informacijskih znanosti. Kao autor ili suautor objavio je dosada pet knjiga u kojima su interpretirana mahom stručna pitanja iz osnovnoškolske nastavne prakse. Sada mu je u tisku monografija o školstvu u Gornjoj kupskoj dolini. Surađivao je povremeno i u pedagoškoj periodici objavljujući stručne članke o nastavi hrvatskoga jezika i o povijesti školstva u Gorskomu kotaru. Sada živi u Skradu. Član je Općinskoga vijeća Općine Skrad.